تبلیغات
Korean girle :) - 17

17

چهارشنبه 23 بهمن 1392 02:24 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
امـرو هـمـشـ 13 نفـر بــودیمـ

از 30 نفـر بقیهـ {غـایـبـــ}

زنگـ اولـ هنـر داشتیمـ چـونـ همهـ

کلـاسـا کمـ بـودنـ کلـاس مـا و

کلـاسـ C رفتیمـ تـو کلـاس A

زنگـ بعـد قـرآنـ پـرسیـد 20

شـدمـ بعدمـ مشـاورهـ داشتیمـ

کهـ عمـلـ یـا حـقیقتـ بـازیـ کردیمـ

خیلیـ حـالـ داد و کـلـی خندیدیمــ

زنگـایـ بعد هـم انگـار بیکـار بـودیم

خـوبــ بــود...
eov43vrcaieql6ynw98j.jpg

+دلـم میخـواد سـارا رو بکـشمـ فقطـ

بـاهـاشـ سـر هیـون دعـوامونـ شـد

البتهـ نهـ از اونـ دعـواهـا بهـ شـوخـی

گفـتمـ غلطـ میکنـی بچهـ بهـ هیـونم کاریـ

نداشتهـ بـاش... از نجمهـ حـرصـم گرفتـ

خیلیـ حسـابیــ دو رو نــی هیـونـو میشناسهـ

بـرا منـ عشقــم عشقمـ میکنهـ بیشعـور

+اصـن کلـا از نجـمهـ خـوشمـ نمیاد
http://dl.bestswallpapers.ir/By%20Color/violet/Orginal%20Size/92-2-26/doll,%20toy,%20mood,%20posture,%20sadness,%20hair.jpgدیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: چهارشنبه 23 بهمن 1392 02:34 ب.ظ