تبلیغات
Korean girle :) - 45

45

یکشنبه 18 اسفند 1392 02:22 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
امــرو از سـرویسـ جــا مـوندمـ:/

ورزشـ مـربـیمـونـ سـومـی ها بـرد

تنیسـ مـا هـم بـی معلـم ورشـ:)

کلـ زنگـو بـا سـارا و نگــاریــ تـویـــ

سـالـن ورزشـــی مـدرسمـونــــــ

حـرفیـدیمـ اونمـ هـمشـ از هیـونـ اینا

بعـد علـومـ خیلـی خـوب بـود.مـامـانم

اومـد تـو مدرسـه از خـانمـ علـومـمونـ

پـرسیـد کیـانـا چـطـورهـ اونمـ گفـتـ خیلیـ

خـوبـه ولـی از کیـانـا بیشتر توقعـ دارمــ

بعـد دیگـه گفتـ خیلـی دوسشـ دارمـ...

خیلـی دختـر خـوب و مـودبیـه و از ایـن

حـرفــا..هـانـ امـروز فهـمیدمـ دیـــروز

کـه رفتـه بـودمـ تنیسـ وقتـی خـواستمـ

بـرمـ اومـدمـ کیفـمـو از رو صنـدلـی بـردارمـ

دیـدمـ یـه گـوشـی سفیـد روشـه تـوجـهی

نکـردمـ فکـ کـردمـ مـالـ بچـه هـاستـ بعـد نگـو

گـوشیـه مـالـه پسـرستــ!!فقطـ مـوندمـــــ

چجـوریـ گـوشیشـ رفتـه رویـ کیفمـ اخـه اونـ

تـو اونـ یکـی زمیـن خـاکـی داشتـ بــا

دوستشـ بـازیـ میکـرد گوشیشـ اینـور

چیکـار میکــرد؟؟؟.....................

بعـد دیگـه خـانمـ شهـسـواریـ گفتــ

میخـوایمـ کیـانـا رو بهـ عنـوانــ دانشـ آموز

فــنــاور سـر صفــ معـرفـی کنیمـ..خخـــ


http://upsara.com/images/lgbmcjj6mpzdcuanucu.jpgدیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 اسفند 1392 02:39 ب.ظ