تبلیغات
Korean girle :) - 49

49

دوشنبه 19 اسفند 1392 06:45 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ریــاضــی گـنـد زدمــ میدونیــن چـنـد؟؟؟؟؟؟؟؟ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字اصـن رومـ نمیشـه بگـم..اولیـن بـار بـود تـو عمـرمـひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字اینجـور نمـرهـ ایــ گـرفتمــ اهـ اعصـابمـ داغـونـ شــــدひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字وایــ خـدا شـدمـ 4/5 اهــ اینمـ نمرستـ ؟! امـا خداروشکـرひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字کـار بـه خـانمـ اسـلـامـی نکشیـد میخـواستـ بکشـه ولـیひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字بـه دلیـلی نکشـید..انـوشـه کنـارمـ نشستـه میگـه کیـانـاひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字تـو کـه درستـ خـوبـه چـرا نمـرتـ انقـد کـم شدهـ؟یعنـی آبـひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字شـدمـ تـو زمیـن بـچـه تنبـلـای کلـاسمونـ از مـن بیشتـر شـدنひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字اهـ اصـن ولـش نمیخـوامـ راجبشـ فکـر کنمـ...فـردا کوییـزひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字علـومـ دارمـ خوندمــ امـا بـازمـ میـرمـ بعـد میخـونمـ کـه خـوبひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字شـم....حـالـا مـن امـرو بـا شـرارهـ رفتمـ سـارا و نگـاریـひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字نـامـه نگـاریـ کـردنـ زنگـ خـونـه خـورد نوشتنـ {آدمـ فـروشـひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字از طـرف سـارا و نگـاریـ} خـواهشـ یکـی بهـم بگـه چیکـارひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字کنمـ خبـ من میخـوامـ هـم بـا سـاری باشمـ هـم شـریひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字هـم نگـار بعـد اینـا...اهـ مزخـرفـا ایشــ:((((((((((((ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字+ ایـن چـن وقـتـ خیلـی منفـی بـودمـ؟؟

خخــ میـدونمــ ببخشیـد اعصـابـ شـمـارمـ خطـ خطـی کردمـ......دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 اسفند 1392 07:04 ب.ظ