تبلیغات
Korean girle :) - 56

56

چهارشنبه 27 فروردین 1393 05:31 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
امــرو بــا سـارا و نگـاریــ رفتیــم پیشـ خـانمـ شهـسواریــ

و راجــبـــ مشکلـمـونــ بهــش گفتیـم هـرچـی بـه شـرارهـ گفتمـ

تـو هـم بیـا میگـه دلــم نمیخــواد..واسـ همینـم مـا3 تـایـی رفتیـم

خـانمـ شهـسواریـ گفــتـ مـن بـاهـاشـ حـرفـ میزنمـ..رفتمـ بهـش گفتمـ

خـانمـ شهسـواریــ کـارتـ دارهـ بـرو میگـه بـه مـن ربطـی نـدارهـ مـن بـا اونـ

کـاریــ نـدارمـ بعـدمـ تـو کلـاســ منــو هـل داد و رفتـ تـو سـالـن همـونجـا شهسواری

دیدشــ و بـا هـم حـرفـ زدنـ...اتفاقـایــ زیـادیـ افتـاد کـه مـن حـوصلـه نـدارمـ بگـم.

الــانمـ بـا شـرارهـ قهــرمـ..حـالـا اصـن اینـارو ولــش مـوضـوعـ اصلـی کـه مخـمـو

درگیــر کـردهـ اینـه کـه هفتـه دیگـه 3شنبـه میریـم اردو و مـن مـوندمـ چیکـار کنـم؟

بـا سـارا و نگـاریـ بـرمـ شـرارهـ نـاراحــتـ میشـه و فکـ کنمـ تـا اخـر سـالـ باهـآمـ

قهــر بـاشـه اگـه هـم باشـرارهـ بـرمـ هم خیلیـ بهم خوشـ نمیگـذرهـ هم اونـا ناراحت

میشـن...اهــ اینمـ اوضــاسـ مـا داریــم اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..........

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: چهارشنبه 27 فروردین 1393 05:46 ب.ظ